PROF. DR SCI MED. LJILJANA GVOZDENOVIĆ

Objavljeno 20. oktobra. 2020.

ljiljanagvozdenovic

Prof. dr sci med. Ljiljana Gvozdenović redovni je professor na Medicinskom fakultetu u Novom sadu, kao i Redovni clan Akademije Medicinskih nauka SLD i ogranka Vojvodjanske Akademije medicinskih nauka dr Ljiljana Gvozdenović, završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu kao prva u generaciji.

Zaposlena je na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju, Kliničkog centra Vojvodine.

U toku specijalizacije bila je na stručnom usavršavanju u Canadi, u bolnici „The Greater Niagara General Hospital“, Niagara Falls, Ontario, Cornell Universuty, New York, Harvard, Boston, USA, „General Hospital“ u Torontu kao i bolnici, „St. Luis“, u Montrealu. Bila je na stručnom usavršavanju u „Chelsea and Westminster Hospital“, London, G. Britain, na poziv eminentnog Prof dr Neil Soni. Magistrirala je i doktorirala i položila specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom.

Član je predsedništva Sekcije za anesteziologiju i reanimaciju i intenzivno lečenje SLD-a, Srpskog Aktiva za regionalnu anesteziju (SARA), European Society of Intensive Care Medicine i European Association of Trauma and Emergency Surgery. 2010. godine dobila je Plaketu Srpskog Lekarskog Društva. 2011. godine je dobila Zahvalnicu, od strane studenata I dekana Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, za saradnju i učešće na 52 Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem.

Sekretar je Aktiva za terapiju bola i Aktiva za intenzivnu terapiju, Predsedništva sekcije Srbije.
Prof dr Ljiljana Gvozdenović, predaje i učestvuje u komisiji studentskih ispita, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u okviru predmeta hirurgija, urgentna medicina, gerijatrija, eksperimentalna hirurgija, stomatologija, zravstvena nega.

Predavač je i član ispitne komisije na predmetu stomatološka anesteziologija. Predavač je i član ispitne komisije Medicinskog fakulteta na engleskom jeziku na predmetu hirurgija i stomatološka anesteziologija. Predavač je studentima osnovnih studija Zdravstvene nege.

Predsednik je ispitne komisije specijalizantima anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom. Član je specijalističke komisije iz urgentne medicine. Član je komisije za odbranu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Nom Sadu i Beogradu.

Prof dr Ljiljana Gvozdenović je imenovana za rukovodioca na doktorskim akademskim studijama kliničke medicine : za predmet: Atuelnosti u urgentnoj medicini, kao i nastavnik na predmetu: Aktuelnosti u anesteziologiji i na predemetu: Politrauma.

Mentor je mnogih studentskih, naučnih i diplomskih radova, kao i recenzent i mentor doktorskih teza. Objavila je preko 500 stručnih i naučnih radova, od kojih, 22 monografije (u 5 je autor). Koautor je u 8 udžbenika, u 14 poglavlja. Urednik je stručnog časopisa „Medicina danas“.

Govori, čita i piše Engleski jezik, o čemu poseduje sertifikat Britisch Councill-a. Služi se Nemačkim i Italijanskim jezikom.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856