IPA Regija Novi Sad Rotating Header Image

Kako postati član?

kako-postati-clan

Članovi Internacionalne policijske asocijacije mogu biti:

 • Radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su u radnom odnosu, podnošenjem Molbe za učlanjenje i dokazom da su radnici Ministarstva
 • Penzionisani radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, podnošenjem Molbe za učlanjenje i dokazom da su penzionisani radnici Ministarstva
 • Polaznici osnovne policijske obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se nalaze u drugoj i trećoj fazi obuke po mestu prebivališta
 • Redovni, vanredni profesori, docenti i predavači na Kriminalističko – policijskom univerzitetu (ukoliko lični dohodak primaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a ne od Kriminalističko-policijskog univerziteta ili neke druge visokoškolske institucije), kao i studenti Kriminalističko – policijskog univerziteta, ukoliko imaju potpisan Ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije da se primaju na rad nakon uspešnog diplomiranja i položenog državnog ispita
 • Bivši radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su u stalnom radnom odnosu u MUP-a proveli najmanje 10 (deset) godina, pod uslovom da im radni odnos nije prekinut usled utvrđenih zloupotreba i usled krivične, prekršajne, disciplinske ili materijalne odgovornosti, ili su na bilo koji način narušili ugled Ministarstva, podnošenjem molbe za učlanjenje
 • Pridruženi članovi mogu biti policijski službenici drugih država, ukoliko ovakvo Udruženje ne postoji u njihovoj državi, podnošenjem Molbe za učlanjenje
 • Vanredni članovi mogu biti udovice, udovci i deca preminulog redovnog člana, podnošenjem Molbe za nastavak članstva preminulog bračnog druga

Uputstvo za nove članove

 1. Popuniti molbu čitko, štampanim slovima, po mogućstvu na računaru
 2. Uz molbu priložiti fotografiju, koja treba da bude formata kao za pasoš ili ličnu kartu u rezoluciji 300 dpi (fotografske radnje znaju veličinu)
 3. Uplatnicu o uplaćenoj članarini za (tekuću) godinu, u iznosu od 3.000,00 dinara uplatiti na tekući račun broj: 205-206132-67, Svrha uplate: članarina za (tekuću) godinu,
  Primalac: IPA Regija u Novom Sadu, ul. Pavla Papa 46, Novi Sad
 4. Uverenje ili rešenje o radnom odnosu na neodređeno vreme u MUP-a Republike Srbije ili kopija rešenja MUP-a o penzionisanju (podrazumeva odlazak u penziju kao radnik MUP-a Republike Srbije tj. privremeno rešenje koje izdaje MUP Republike Srbije a ne Fond PIO
 5. Kolege koje su sporazumno raskinule radni odnos kod Ministarstva unutrašnjih poslova a imaju više od 10 godina provedenih u službi, obavezno dostavljaju Ugovor ili Rešenje o sporazumnom raskidu radnog osnosa, uverenje da nisu krivično kažnjavani I da se protiv nih ne vodi postupak.

Upravni odbor IPA Regije u Novom Sadu će vršiti odgovarajuće provere za svakog kandidata za prijem u članstvo IPA Regije i ukoliko neko ne bude ispunjavao propisane uslove ili bude imao bilo kakve zakonske smetnje neće biti primljen, a isti će biti obavešten.

OBNOVA ČLANSTVA U IPA

Članovi IPA Regije U Novom Sadu koji obnavljaju članstvo u obavezi su da:

 1. Uplate članarinu za (tekuću) godinu, u iznosu od 3000,00 dinara na tekući račun otvoren kod Komercijalne banke 205-206132-67.
  Svrha uplate: članarina za (tekuću) godinu.
  Primalac: IPA u Novom Sadu.
 2. Obaveste sekretara Regije o uplaćenoj članarini i koji im je broj stare članske karte radi izrade nove.

Popunjenu Molbu za prijem dostaviti:
sekretaru IPA Regije u Novom Sadu (najava obavezna)
Tel. 062/9686388, 021/488-5630

Obrazac Molbe za učlanjenje i Evidencioni list kandidata za prijem u Internacionalnu policijsku asocijaciju možete preuzeti i odštampati, molbu popunjavati isključivo latiničnim pismom, čitko, štampanim slovima, po mogstvu na računaru.

NAPOMENA

*Članarina prilikom prvog učlanjenja se uplaćuje tek po odobredju tj. obaveštenju da ste primljeni u članstvo IPA-e.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856